Balíček Komfort

Poplatok za správu bytu: 
Poplatok za správu nebyt. priestoru: 
Poplatok za správu garáže:  

od 11,50 €
od 11,50 €
od 3,00 €

Poznámka: Ceny závisia od veľkosti objektu, počtu technologických zariadení a zmluvných podmienok. Minimálny mesačný poplatok za spravovaný objekt je 750 €.

Ekonomická oblasť

Ekonomická oblasť
Otvorenie a vedenie bankového účtu zvlášť pre každý spravovaný objekt Áno 
Vedenie  účtovníctva domu Áno
Denná evidencia platieb vlastníkov a úhrad faktúr dodávateľom Áno
Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov 1x ročne po vyúčtovaní* Áno
Zabezpečenie vypracovania ročného vyúčtovania nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov (vyhotovenie vyúčtovania je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka na www.vasabss.sk) 1x ročne*  Áno
Sprístupnenie prehľadu tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov (napr. prostredníctvom portálu www.poschodoch.sk) Áno
Zabezpečenie internetového prístupu (online sledovanie predpisov, platieb, odpočtov, vyúčtovaní, internetové fórum domu, elektronická nástenka domu, skeny dokumentov domu – zápisnice, hlasovania, zmluvy,...), spoplatnené podľa aktuálneho cenníka na www.vasabss.sk Áno
Zabezpečenie rozšíreného internetového prístupu pre zástupcov vlastníkov (naviac sledovanie prehľadu všetkých faktúr, pohyby na bankových účtoch domu), spoplatnené podľa aktuálneho cenníka na www.vasabss.sk Áno
Zasielanie mesačných zálohových predpisov a ročných vyúčtovaní aj emailom Áno
* poštovné služby sú účtované v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa a nie sú zahrnuté v správcovskom poplatku

Prevádzková oblasť

 Prevádzková oblasť
Zabezpečenie dodávky a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi energií, vody a služieb Áno 
Zabezpečenie drobných opráv, servisu a údržby technických zariadení objektu Áno 
Zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej a havarijnej služby (voda, kanalizácia, ÚK, plyn, elektro) Áno 
Zabezpečenie odstránenia havárií v spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu Áno 
Zabezpečenie "revízií" (úradných skúšok, odborných skúšok, odborných prehliadok a ostatných kontrol vyhradených technických zariadení) Áno 
Zabezpečenie výmeny, overovania a odpočtov meračov Áno 
Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie Áno 
Zabezpečenie poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami Áno 
Vypracovanie koncepcie na revitalizáciu bytového fondu Áno
Výkon technického správcu (obhliadky objektu, výjazdy, zisťovanie závad, kontrola vykonaných prác., konzultácie a stretnutia).  12-40
hodín ročne
Zvolanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov Áno
Predkladanie plánu opráv a správy o stave spoločných častí a zariadení domu 1x ročne* Áno
Zabezpečovanie a zverejňovanie cenových ponúk Áno
Emailová notifikácia o dôležitých oznamoch Áno
* poštovné služby sú účtované v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa a nie sú zahrnuté v správcovskom poplatku
Právna oblasť 
Právna oblasť
Príprava, evidencia a sledovanie dodržiavania existujúcich zmlúv spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov Áno 
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatkov  Áno
Zasielanie prehľadu nedoplatkov zástupcom vlastníkov 1x štvrťročne* Áno
Zverejňovanie emailom nedoplatkov nad 500 € resp. v zmysle aktuálne platnej legislatívy Áno
Zabezpečenie zastupovania vlastníkov pred orgánmi štátnej správy (okrem zastupovania pred súdmi) Áno
* poštovné služby sú účtované v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa a nie sú zahrnuté v správcovskom poplatku