Balíček Komfort

Poplatok za správu bytu:                      od 11,50 €
Poplatok za správu nebyt. priestoru:    od 11,50 €
Poplatok za správu garáže:                  od  3,00 €

Poznámka: Ceny závisia od veľkosti objektu, počtu technologických zariadení a zmluvných podmienok. Minimálny mesačný poplatok za spravovaný objekt je 750 €.

Ekonomická oblasť

Ekonomická oblasť

Otvorenie a vedenie bankového účtu zvlášť pre každý spravovaný objekt

Áno 

Evidencia a kontrola faktúr a ich úhrady dodávateľom v zmysle zmluvy o výkone správe a platnej legislatívy

Áno

Evidencia a kontrola mesačných zálohových predpisov a platieb vlastníkov

Áno

Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov 1x ročne po vyúčtovaní* (zohľadnenie individuálnej výšky nákladov)*

Áno

Vyhotovenie a zaslanie ročného vyúčtovania nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov každému vlastníkovi (rozúčtovanie vybraných nákladov je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka na www.vasabss.sk)*

 1x ročne

Vyhotovenie a zaslanie kompletného prehľadu čerpania z účtu fondu, prevádzky, údržby a opráv každému vlastníkovi (v správe o činnosti správcu)*

1x ročne

Zabezpečenie online prístupu na www.poschodoch.sk, vrátane rozšíreného prístupu pre zástupcov vlastníkov – prístup do účtovníctva domu, nákladov domu, evidencie platieb a úhrad z účtov bytového domu a pod. Pre ostatných vlastníkov je to prístup k elektronickej nástenke domu (dôležité oznamy, kontakty a pod.), zápisniciam zo schôdzí, písomným hlasovaniam, skenom zmlúv, sledovaniu mesačných predpisov/platieb, odpočtom meračov a pod.

Áno

Využívanie schvaľovacieho systému správcu pre online schvaľovanie cenových ponúk a faktúr zástupcami vlastníkov vrátane skenovania a online archivácie.

Áno

Vyhotovenie a zaslanie mesačných zálohových predpisov, ročných vyúčtovaní, správ o činnosti správcu a upomienok emailom

Áno

* poštovné služby sú účtované v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa a nie sú zahrnuté v správcovskom poplatku

Prevádzková oblasť

 Prevádzková oblasť

Zabezpečenie dodávky a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi energií, vody a služieb

Áno 

Zabezpečenie drobných opráv, servisu a údržby technických zariadení objektu

Áno 

Zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej a havarijnej služby (voda, kanalizácia, ÚK, plyn, elektro)

Áno 

Zabezpečenie odstránenia havárií v spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu

Áno 

Zabezpečenie "revízií" (úradných skúšok, odborných skúšok, odborných prehliadok a ostatných kontrol vyhradených technických zariadení)

Áno 

Zabezpečenie výmeny, overovania a odpočtov meračov

Áno 

Zabezpečenie pravideľnej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Áno 

Zabezpečenie poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami

Áno 

Vypracovanie koncepcie na revitalizáciu bytového fondu

Áno

Obhliadky objektu, výjazdy technika, zisťovanie závad, kontrola vykonaných prác, konzultácie, stretnutia a pod. (výkon nad dohodnutý rámec je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka na www.vasabss.sk)

X hodín ročne (podľa dohody)

Vyhotovenie a zaslanie plánu opráv a správy o stave spoločných častí a zariadení domu*

1x ročne

Zabezpečovanie a zverejňovanie cenových ponúk

Áno

Emailová notifikácia o dôležitých oznamoch (sms notifikácia je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa)

Áno

* poštovné služby sú účtované v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa a nie sú zahrnuté v správcovskom poplatku
Právna oblasť 
Právna oblasť
Upomínanie vlastníkov podľa ustanovení zmluvy o výkone s právy (spoplatnené v zmysle platného cenníka správcu) Áno
Zasielanie prehľadu nedoplatkov zástupcom vlastníkov 1x štvrťročne
Zverejňovanie nedoplatkov emailom nad 3 násobok mesačnej zálohy resp. v zmysle aktuálne platnej legislatívy Áno
Zabezpečenie zastupovania vlastníkov pred orgánmi štátnej správy (okrem zastupovania pred súdmi) Áno
* poštovné služby sú účtované v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa a nie sú zahrnuté v správcovskom poplatku