Kariéra

Ponuka práce

Technický manažér / správca objektov

Náplň práce: 

 • Zabezpečovanie technickej správy objektov dodávateľským spôsobom
 • Koordinácia a kontrola činností dodávateľov
 • Zabezpečovanie revízií a odborných prehliadok a odstraňovanie zistených závad
 • Oslovovanie dodávateľov, porovnávanie cenových ponúk a zmluvných podmienok
 • Komunikácia a starostlivosť o zástupcov vlastníkov spravovaných objektov
 • Vedenie technickej dokumentácie objektov
 • Komunikácia s miestnymi úradmi a štátnymi inštitúciami
 • Zabezpečovanie podkladov pre žiadosti o dotácie a iné štátne programy
 • Účasť na domových schôdzach
 • Obhliadky a kontroly objektov

Požadované vzdelanie a znalosti:

 • Vysokoškolské stavebného zamerania príp. stredné odborné stavebné s  praxou
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Práca s PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
 • Seriózne vystupovanie a komunikácia
 • Organizačné schopnosti
 • Prax v oblasti správy, stavebného dozoru, energetiky, inžinierskej činnosti a pod. vítaná

Ponúkané výhody: 

 • Možnosť zaškolenia
 • Motivujúce ohodnotenie
 • Polročné a ročné bonusy
 • Práca v dobrom kolektíve a kvalitnom pracovnom prostredí
 • Služobný automobil, mobilný telefón
 • 40% práce v kancelárii, 60% práce mimo kanceláriu
 • Možnosť kariérneho rastu
 • Termín nástupu dohodou

Ak máte záujem o danú pozíciu, pošlite nám váš životopis na vedenie (zavináč) vasabss.sk.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava IČO: 36838209, (ďalej len „prevádzkovateľ") nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., IČO: 36838209 (Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava, tel.: (02)21028550, email: info@vasabss.sk),

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) v odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce alebo orgány činné v trestnom konaní alebo subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@vasabss.sk.