Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "Zákon").


Zodpovedná osoba
Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:
Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava 5, IČO: 36 838209

alebo

zodpovednaosoba@vasabss.sk


Výkon práv dotknutých osôb 

Činnost prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Práva dotknutých osôb


Informačné povinnosti