Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo domu

V každom dome je potreba použitia základných pravidiel odpadového hospodárstva. Medzi základné pravidlá patrí separovanie odpadu podľa pôvodu a zloženia. Rozlišujeme tak komunálny odpad a stavebný odpad, prípadne nebezpečný odpad. Komunálny odpad sa triedi podľa zloženia na sklo, plasty, papier a ostatný komunálny odpad. Pre každý typ odpadu je k dispozícii zvlášť kontajner.

Stavebný, elektronický a nebezpečný odpad je zvláštna kategória. Svojim zložením a chemickými vlastnosťami predstavuje totiž vážne riziko pre zdravie a život človeka alebo ohrozenie prírody. Takýto odpad sa likviduje inak ako komunálny a jeho likvidáciu nevykonáva OLO a. s. . Každá spoločnosť vykonávajúca rekonštrukciu bytu prípadne nebytového priestoru v dome, je povinná zabezpečiť likvidáciu tohto odpadu.

Zoznam zberných dvorov, kde je možné tento odpad bezplatne odovzdať nájdete na stránke hlavného mesta tu.

Oboznámte sa s podrobnosťami o nakladaní s jednotlivými druhmi odpadu.

Komunálny odpad - separovaný zber

Podľa zákona o triedení odpadov zabezpečilo OLO a. s. kontajnery na triedený zber. Pri triedenom zbere je potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

PAPIER Triedia sa
modrý kontajner  noviny, časopisy, korešpodencia, zošity
knihy a katalógy bez tvrdých obalov
spisy
kartónové obaly

PLASTY Triedia sa
žltý kontajner  čisté PET fľaše z nápojov stlačené (zošliapnuté) bez uzáverov

SKLO Triedia sa
zelený kontajner  čisté obaly zo skla


Dodržiavanie týchto jednoduchých zásad ušetrí finančné prostriedky na likvidáciu ostatného domového odpadu a v zvýšenej miere prispeje k zvýšenej ochrane životného prostredia.

Elektroodpad

Za elektroodpad sa považujú bežné domáce spotrebiče s obsahom nebezpečných látok, ktoré je treba, podľa platných zákonov, likvidovať špeciálnym postupom. Patrí sem napríklad chladnička, mraznička, ale i práčka, či ďalšie spotrebiče označované ako biela a čierna technika; patria sem však aj batérie, žiarivky. Zákon zakazuje pôvodcovi odpadu odkladať ho ako bežný komunálny odpad (t.j. v kontajnerovom stojisku, či jeho okolí) ale prikazuje ich likvidovať na mieste na to zvlášť určenom.
Zber rieši aj likvidáciu počítačov a televízorov a, čo je najväčšou prednosťou, občania môžu odovzdať staré spotrebiče bez toho, aby si kúpili nové. Mobilný zber vykonáva firma Arguss, s. r. o., autorizovaná na zber a spracovanie elektroodpadu, ktorá vytvorila zelenú linku 0800/500 011. Po nahlásení množstva prístrojov pristaví na adresách telefonujúcich v dohodnutý termín svoje vozidlo na odvoz prístrojov.