Balíček Komfort plus

Balíček Komfort plus  

Je určený pre náročnejších zákazníkov prípadne pre zákazníkov väčších domov, ktorí sú aktívnejší a potrebujú plne elektronickú formu komunikácie prostredníctvom internetového fóra, pasívneho prístupu na bankový účet a väčší počet schôdzí vlastníkov.

Poplatok za správu bytu:

Poplatok za správu nebyt. priestoru:

Poplatok za správu garáže:

od 26,00 €

od 26,00 €

od 8,50 €

Poznámka: Ceny závisia od veľkosti objektu, počtu technologických zariadení a zmluvných podmienok. Minimálny mesačný poplatok za spravovaný objekt je 2 150 €.

Ekonomická oblasť

Ekonomická oblasť
Otvorenie a vedenie bankového účtu zvlášť pre každý spravovaný objekt Áno 
Vedenie účtovníctva domu Áno
Denná evidencia platieb vlastníkov a úhrad faktúr dodávateľom Áno
Zasielanie kompletného prehľadu čerpania fondu opráv každému vlastníkovi 1x ročne Áno
Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov Áno
Vyhotovenie ročného vyúčtovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží 1x ročne  Áno
Sprístupnenie a zasielanie prehľadu tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov 1x mesačne Áno
Poskytovanie internetového prístupu (online sledovanie predpisov, platieb, odpočtov, vyúčtovaní, internetové fórum domu, elektronická nástenka domu, skeny dokumentov domu – zápisnice, hlasovania, zmluvy,...) Áno
Poskytovanie rozšíreného internetového prístupu pre zástupcov vlastníkov (naviac sledovanie prehľadu všetkých faktúr, pohyby na bankových účtoch domu) Áno
Vystavenie všetkých potvrdení správcu Áno
Poštovné poplatky Áno
Zasielanie mesačných zálohových predpisov a ročných vyúčtovaní aj emailom Áno

Prevádzková oblasť

Prevádzková oblasť
Poskytovanie nepretržitej pohotovostnej a havárijnej služby (voda, kanalizácia ÚK, plyn, elektro) Áno 
Zabezpečenie dodávky a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi energií, vody a služieb Áno 
Zabezpečenie drobných opráv, servisu a údržby technických zariadení objektu Áno 
Zabezpečenie odstránenia havárií v spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu Áno 
Zabezpečenie "revízií" (úradných skúšok, odborných skúšok, odborných prehliadok a ostatných kontrol vyhradených technických zariadení) Áno 
Zabezpečenie výmeny, overovania a odpočtov meračov Áno 
Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie Áno 
Vypracovanie koncepcie na revitalizáciu bytového fondu Áno 
Zabezpečenie poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami Áno 
Výkon technického správcu (obhliadky objektu, výjazdy, zisťovanie závad, kontrola vykonaných prác., konzultácie 60-150
hodín ročne
Zvolanie a účasť na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov, rokovania s vedením spoločnosti Neobmedzene
Predkladanie plánu opráv a správy o stave spoločných častí a zariadení domu 1x ročne Áno
Zabezpečovanie a zverejňovanie cenových ponúk Áno
Emailová a SMS notifikácia o dôležitých oznamoch Áno


Právna oblasť

Právna oblasť
Príprava, evidencia a sledovanie dodržiavania existujúcich zmlúv spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov Áno 
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatkov Áno
Zasielanie prehľadu nedoplatkov zástupcom vlastníkov 1x mesačne Áno
Zverejňovanie emailom nedoplatkov nad 500 € resp. v zmysle aktuálne platnej legislatívy Áno
Zabezpečenie zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy (okrem zastupovania pred súdom) Áno
Zasielanie upomienok cez SMS Áno
Vypracovanie nájomných zmluv Áno
Vypracovanie splátkových kalendárov Áno