Balíček Komfort plus

Balíček Komfort plus  

Je určený pre náročnejších zákazníkov prípadne pre zákazníkov väčších domov, ktorí sú aktívnejší a potrebujú plne elektronickú formu komunikácie prostredníctvom internetového fóra, pasívneho prístupu na bankový účet a väčší počet schôdzí vlastníkov.

Poplatok za správu bytu:

Poplatok za správu nebyt. priestoru:

Poplatok za správu garáže:

od 26,00 €

od 26,00 €

od 8,50 €

Poznámka: Ceny závisia od veľkosti objektu, počtu technologických zariadení a zmluvných podmienok. Minimálny mesačný poplatok za spravovaný objekt je 2 150 €.

Ekonomická oblasť

Ekonomická oblasť
Otvorenie a vedenie bankového účtu zvlášť pre každý spravovaný objekt Áno 
Evidencia a kontrola faktúr a ich úhrady dodávateľom v zmysle zmluvy o výkone správe a platnej legislatívy Áno
Evidencia a kontrola mesačných zálohových predpisov a platieb vlastníkov Áno
Vyhotovenie a zaslanie kompletného prehľadu čerpania z účtu fondu, prevádzky, údržby a opráv každému vlastníkovi 1x ročne (v správe o činnosti správcu) 1x ročne
Vyhotovenie a zaslanie mesačných zálohových predpisov 1x ročne po vyúčtovaní každému vlastníkovi (zohľadnenie individuálnej výšky nákladov) Áno
Vyhotovenie a zaslanie ročného vyúčtovania nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov každému vlastníkovi (rozúčtovanie všetkých nákladov je v cene správcovského poplatku)  1x ročne
Sprístupnenie a zasielanie prehľadu tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov 1x mesačne Áno
Poskytnutie online prístupu na www.poschodoch.sk, vrátane rozšíreného prístupu pre zástupcov vlastníkov – prístup do účtovníctva domu, nákladov domu, evidencie platieb a úhrad z účtov bytového domu a pod. Pre ostatných vlastníkov je to prístup k elektronickej nástenke domu (dôležité oznamy, kontakty a pod.), zápisniciam zo schôdzí, písomným hlasovaniam, skenom zmlúv, sledovaniu mesačných predpisov/platieb, odpočtom meračov a pod. Áno
Poskytnutie schvaľovacieho systému pre online schvaľovanie cenových ponúk a faktúr zástupcami vlastníkov vrátane skenovania a online archivácie Áno
Vystavenie všetkých potvrdení správcu Áno
Poštovné poplatky Áno
Vyhotovenie a zaslanie mesačných zálohových predpisov, ročných vyúčtovaní, správ o činnosti správcu a upomienok aj emailom Áno

Prevádzková oblasť

Prevádzková oblasť
Poskytovanie nepretržitej pohotovostnej a havárijnej služby (voda, kanalizácia ÚK, plyn, elektro) Áno 
Zabezpečenie dodávky a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi energií, vody a služieb Áno 
Zabezpečenie drobných opráv, servisu a údržby technických zariadení objektu Áno 
Zabezpečenie odstránenia havárií v spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu Áno 
Zabezpečenie "revízií" (úradných skúšok, odborných skúšok, odborných prehliadok a ostatných kontrol vyhradených technických zariadení) Áno 
Zabezpečenie výmeny, overovania a odpočtov meračov Áno 
Zabezpečenie pravideľnej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie Áno 
Vypracovanie koncepcie na revitalizáciu bytového fondu Áno 
Zabezpečenie poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami Áno 
Obhliadky objektu, výjazdy technika, zisťovanie závad, kontrola vykonaných prác, konzultácie, stretnutia a pod. Áno
Zvolanie a účasť na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov, rokovania s vedením spoločnosti Neobmedzene
Predkladanie plánu opráv a správy o stave spoločných častí a zariadení domu 1x ročne
Zabezpečovanie a zverejňovanie cenových ponúk Áno
Emailová a SMS notifikácia o dôležitých oznamoch Áno


Právna oblasť

Právna oblasť
Príprava, evidencia a sledovanie dodržiavania existujúcich zmlúv spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov Áno 
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatkov Áno
Zasielanie prehľadu nedoplatkov zástupcom vlastníkov 1x mesačne Áno
Zverejňovanie emailom nedoplatkov nad 3x mesačnej zálohy resp. v zmysle aktuálne platnej legislatívy Áno
Zabezpečenie zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy (okrem zastupovania pred súdom) Áno
Zasielanie upomienok cez SMS Áno
Vypracovanie nájomných zmluv Áno
Vypracovanie splátkových kalendárov Áno